C#属性:如何使用自定义设置属性没有私人领域?

我想做这个:

public Name { get; set { dosomething(); ??? = value } } 

是否可以使用自动生成的私人领域?
还是需要我这样实施:

 private string name; public string Name { get { return name; } set { dosomething(); name = value } } 

一旦你想在getter或setter中做任何自定义的事情,你就不能再使用自动属性了。

你可以尝试这样的事情:

 public string Name { get; private set; } public void SetName(string value) { DoSomething(); this.Name = value; } 

这不可能。 自动实现的属性或自定义代码。

根据您的情况,您需要完全实施它。 getset必须是自动执行或完全一起实施,而不是两者的组合。